Sichting Monumenten Bunschoten

— maart 16, 2015 (03aa316 16PM6, 16aaMon, 16 Mar 2015 18:08:00 +0100)

'Ouwe Sjool' is nu officieel gemeentelijk monument.

De 'Ouwe Sjool' aan de Kerkstraat 7 is vanmiddag officieel als gemeentelijk monument aangewezen. Burgemeester Melis van de Groep en gedeputeerde Mariette Pennarts van de provincie Utrecht brachten op het pand het monumentenschildje aan.

— november 27, 2014 (11aa1127 27PM6, 27aaThu, 27 Nov 2014 18:24:00 +0100)

Project 'Ouwe Sjoòl' derde bij Rabo Samen Sterker Fonds

Project 'Ouwe Sjoòl' derde bij Rabo Samen Sterker Fonds

— november 5, 2014 (11aa1105 05PM4, 5aaWed, 05 Nov 2014 16:32:00 +0100)

Project'De ouwe Sjoôl' ingediend bij 'Rabo Samen Sterker Fonds'

Het Rabobank Samen Sterker Fonds heeft geld ter beschikking gesteld ter versterking van de economische dynamiek in de regio. Een van de meedingende projecten is de restauratie en herinrichting van 'de Ouwe Sjoôl' in Spakenburg.

— december 16, 2013 (12aa1216 16PM3, 16aaMon, 16 Dec 2013 15:50:00 +0100)

Molen in rouwstand

Molen in rouwstand op de dag van nationale rouw.

Stichting Monumenten Bunschoten

Stichting Monumenten Bunschoten is een overkoepelende stichting opgericht in 2001.
De doelstelling is het in stand houden van cultuurhistorische erfgoederen, een aanzet geven tot het (doen) creëren van al wat bijdraagt in positieve zin aan de sfeer in de gemeente Bunschoten èn aan het leefklimaat van haar bewoners. Daarnaast wil de Stichting het stedelijk en landschappelijk schoon bevorderen.

Het bestuur van deze stichting leidt ook de Stichting Botterwerf Spakenburg en de Stichting Korenmolen De Hoop.

Stichting Botterwerf Spakenburg is vanaf 1992 verantwoordelijk voor de restauratie en later voor het beheer van het gehele Botterwerfcomplex.  Aan deze Stichting is in 1999 de Cultuurprijs van de gemeente Bunschoten toegekend. De werf is aangewezen als rijksmonument. Het hart van Spakenburg. Meer weten...

Stichting Korenmolen De Hoop is opgericht op initiatief van het bestuur van de Stichting Botterwerf Spakenburg. Na de restauratie van het Botterwerfcomplex was het herbouwen van de - op dat moment al dertig jaar geleden gesloopte - Korenmolen De Hoop een passende uitdaging. Om de activiteiten te scheiden werd een nieuwe stichting opgericht. Korenmolen de Hoop draait weer. Meer weten...

Stichting Monumenten Bunschoten is sinds kort eigenaar van het pand Kerkstraat 7, beter bekend als 'de Ouwe Sjoòl'. Dit is waarschijnlijk het oudste gebouw in Spakenburg (1841). De Stichting heeft een prachtig restauratieplan opgesteld. Na realisering van dit plan wordt in het gebouw de bibliotheek gevestigd alsmede een organisatie die actief is op het gebied van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Vind u het ook belangrijk dat cultuur-historische gebouwen in Bunschoten-Spakenburg behouden blijven? Wordt dan ook sponsor. Bel 033 298 33 19 - 06 49 776 722 of mail A. ter Beek voor meer informatie.

ANBI.png Stichting Monumenten Bunschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Uw sponsorbijdragen zijn aftrekbaar van de belasting.

 

De Stichting Monumenten Bunschoten is door de Belastingdienst aangemerkt aks een Algemeen Nut Beogende Instelling. In verband hiermee volgen hieronder alle gegevens die op grond van de ANBI-status op onze website behoren te staan.
 
Naam: Stichting Monumenten Bunschoten

RSIN nummer: 8102.93.341

Contactgegevens: Stichting Monumenten Bunschoten, Oude Schans 47-63, 3752 AH Bunschoten-Spakenburg.
Bestuurssamenstelling: voorzitter: P. Varenkamp, secretaris: A. ter Beek, penningmeester C. Hopman,
Leden: W. Huijgen en W. van de Groep.
 
Doelstelling:
De Stichting Monumenten Bunschoten heeft als doel het in stand houden van cultuurhistorische erfgoederen in de gemeente Bunschoten en het (doen) creëren van al hetgeen mede bepalend is voor de sfeer in de gemeente Bunschoten, het leefklimaat van de bewoners en dat bijdraagt tot verrijking van het stedelijk en landschappelijk schoon en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Dit doel wil de stichting onder meer realiseren door

  • Het bevorderen van samenwerking met instellingen en musea met een vergelijkbaar doel;
  • Het verwerven van gelden voor de hierboven genoemde activiteiten
  • Alle andere wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen.

Beleid:
Het beleid van de stichting is erop gericht om waar nodig en mogelijk te zorgen voor het bewaren van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Bunschoten. Dit kan de stichting zelfstandig doen, maar eventueel ook in samenwerking met andere stichtingen. Zoals bijvoorbeeld met de stichtingen waarmee de Stichting Monumenten Bunschoten samenwerkt in de Stichting Centrum voor Erfgoed & Cultuur in de gemeente Bunschoten.

Zij tracht haar doel te bereiken door waar mogelijk aandacht te vragen voor de waarde van monumenten in de samenleving door onder meer mee te werken aan het uitgeven van publicaties. Daarnaast door het aankopen en/of beheren van onroerend goed. Zoals bijvoorbeeld De Ouwe Sjoòl, een gemeentelijk monument dat in 2012 is aangekocht en binnen afzienbare tijd wordt gerestaureerd.
Waar mogelijk kan de stichting ook proberen ander erfgoed te verwerven of daarin te participeren.

 
Beloningsbeleid:
De Stichting Monumenten Bunschoten tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleid te verwezenlijken met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de stichting, worden niet verstrekt. Wel kan aan vrijwilligers een vergoeding worden verstrekt die nooit hoger is dan de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoedingen.
 
Uitgeoefende activiteiten 

Ontwikkelen van een restauratieplan voor het pand Kerkstraat 7 te Spakenburg (De Ouwe Sjoòl). Na realisering van die plan wordt in het pand de bibliotheek gevestigd en worden activiteiten ontplooid in de sfeer van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De stichting heeft daarnaast een beperkte functie in het beheer van gemeentetoren van Bunschoten in die zin dat zij zorgt voor bezoeken aan de toren, het uitvoeren van het vlagprotocol en de zorg voor publiciteit.

Daarnaast is de website een medium waarop mededelingen kunnen worden en is vooral facebook een gemakkelijk medium gebleken met een groots publieksbereik.

 

Balans en staat van baten lasten.

Verlies- en Winstrekening 2018

Debet                                                                                                            Credit

Opbrengst verhuur                6,328               Algemene stichtingskosten     1.739

Subsidies/sponsoring               650               Kosten onroerend goed         5.422

Diverse opbrengsten                733               Aflossing lening                      5.915

Exploitatietekort                     7.020              Diversen                                 1.675

                                               _____                                                             _____

                                              14.751                                                            14.751

 

Balans per 31 december 2018

Gebouw Kerkstraat 7              97.000             Eigen vermogen                     50.482

Liquide middelen                      7.565             Schulden                                54.083

                                               ______                                                           _______

                                               104.565                                                          104.565